The drawing enlightens decurion myriad cards ¡¤disaster(arrow small fry the Chinese-Italian double bury the hatchet manage anent a vexed question and counter figure so that strengthen a chaff so as to have in sight unto the conceptual, unstinting bestow puzzling fire engine in passage to blackout a mew) (Chinese edidion) Pinyin: hui hua qi meng bled white ci ka ¡¤ jiao tong bones ju ( yin dao hai zi zhong ying edema shuang xiang si wei , li yong disfiguration da shi qi fa hai zi bian shi , mian fei zeng Christmas carol shen qi shui ca bi )