Tail maintain education manor house-Wei homo duo engineerings in relation with opinion favorable regard Bulldoze Skid road cask continue to be technical mastery involvement logograph (Chinese edidion) Pinyin: ke crux ordinaria xu jiao yu jian zhu ¡ª ¡ª shang hai shi wei dang xiao er qi church bell cheng ke crosslet xu ji shu ying yong shi rally